Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

Uniwersytet Jagielloński

jozef.wojcikiewicz@uj.edu.pl

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego, prawnik, wybitny specjalista z zakresu kryminalistyki. Od 2000 roku kierownik najpierw Katedry Kryminalistyki, a obecnie Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletni pracownik oraz wicedyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, a także w latach 2009-2012 zatrudniony jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym pełniący funkcję kierownika m.in. Katedry Kryminalistyki UMK). Członek konsultant Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Autor ponad 130 publikacji z zakresu kryminalistyki i procedury karnej oraz referent wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Wybrane dzieła

 1. Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Nakładem UJ, Kraków 1989, ss. 164. 
 2. Identyfikacja na podstawie śladów pamięciowych. Okazanie, [w:] Kryminalistyka, J. Widacki (red.), Wyd. II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 270–280.
 3. Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993–2008, TNOiK, Toruń 2009, ss. 267. [Wydanie w języku angielskim: Forensics and Justice. Judicature on scientific evidence 1993-2008, TNOiK, Toruń 2009, ss. 276].
 4. Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 oraz rozdziały: Wstęp, Ekspertyza osmologiczna, Ekspertyza okazania.
 5. Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkini Komitetu Naukowego Konferencji

dr hab. Violetta Kwiatkowska - Wójcikiewicz, prof. UMK

dr hab. Violetta Kwiatkowska - Wójcikiewicz, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

vkd@umk.pl

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1989 roku w Katedrze Kryminalistyki, a obecnie Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki UMK. Od 2012 roku kierownik Katedry, a następnie Zakładu Kryminalistyki do 2019 roku.

Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autorka prac nagradzanych przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Wybrane dzieła

 1. Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2007, 313 s.
 2. Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2010, 328 s. [red.]
 3. Oględziny miejsca: teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2011, 367 s.
 4. Broń: problematyka prawna i kryminalistyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, 574 s. [pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i Leszka Stępki]
 5. Paradygmaty kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, 323 s. [pod red. Józefa Wójcikiewicza i Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkini Komitetu Naukowego Konferencji

dr Dorota Semków

dr Dorota Semków

Uniwersytet Rzeszowski

dsemkow@ur.edu.pl

Adiunkt w Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autorka artykułów w "Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym", "Humanities and Social Sciences" i "Journal Modern Science". Pełnomocnik Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka wystąpień podczas międzynarodowych i krajowych konferencji.

Wybrane dzieła

 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Think&Make, Warszawa 2018 [red. nauk.]
 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020 [red. nauk. wraz z Izabelą Kułak]
 3. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Aspekty kryminologiczne, [w:] Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie. Edukacja. Profilaktyka, red. G. Ostasz, E. Moczuk, J. Jedynak, Rzeszów 2018, s. 103-119.
 4. Fałsz materialny dokumentu. Aspekty prawne i kryminalistyczne., "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" ( Review of Law, Business & Economcs), nr 46 (1/2019), s. 40-55.
 5. Public Document Act and Its Role in Preventing Document Forgery, “Studia Iuridica Lublinensia”, t. XXXiX, 2020, nr 4 (współautorstwo M. Goc)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członek Komitetu Naukowego Konferencji

dr Dariusz Wilk

dr Dariusz Wilk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dariusz.wilk@uj.edu.pl

Doktor nauk prawnych oraz nauk chemicznych, adiunkt w Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekun naukowy Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Tadeusza Hanauska.

Od 2020 roku członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej przy Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowany ekspertyzą sądową, dowodem naukowym w procesie sądowym, fałszerstwami dzieł sztuki oraz prawnokarną ochroną zabytków. 

Wybrane dzieła

 1. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Kryminalistyka a nowoczesne technologie, Wyd. UJ, Kraków 2019.
 2. Wilk D., Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym. Zagadnienia wybrane, Wyd. JAK, Kraków 2018.
 3. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 4. Wilk D., Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
 5. Wilk D. (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.